Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETŐ

Az adatkezelő kötelessége a http://www.divatmenedzsment.com/ használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • ​2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

1. AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő Szilágyi-Csüllög Mónika (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B; telefonszám: +36 30 599 6598; e-mail: info (kukac) divatmenedzsment (pont) com) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a www.divatmenedzsment.com honlapon található hírlevél feliratkoztatást, továbbá az ehhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében a Felhasználók személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (3) bekezdése alapján nem szükséges.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó (a továbbiakban:„Felhasználó”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. A Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, a regisztrációval, hírlevélre való feliratkozással, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, összehangolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak, képzéseinek az ügyfelekkel való megismertetése, a Budapesti Metropolitan Egyetem Fenntartható divatmárkák menedzsmentje szakirányú továbbképzés jelentkezésére való felhívás, tájékoztatás, és a képzéssel kapcsolatos marketing tevékenységek végzése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, direkt marketing, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adatkezelés célját illetően az Felhasználóknak az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mely személyes adatok a Budapesti Metropolitan Egyetem (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842), mint adatfeldolgozó számára kapcsolatfelvételi célból továbbításra kerülhetnek.

4.2. Az Adatkezelő az Felhasználóktól névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Felhasználó böngészője által elküldött anonim technikai információk  eltárolódnak.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az Felhasználó személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adat közlésének időpontjától tárgyév szeptember 30-ig, vagy a Felhasználó kérésére a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig tart. 

5.3. Az Felhasználó hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő telefonos és/vagy elektronikus megkeresés útján is. 

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Felhasználó kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

6.1. Az Felhasználó a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, hírlevélre való feliratkozáskor, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon (például személyesen) közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Felhasználók személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Felhasználók személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. egyéb személyek az Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Felhasználó hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. AZ ADATFELDOLGOZÁS

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyek (a továbbiakban:„Adatfeldolgozók”) szolgáltatását:

 1. Survey Monkey Llc (székhely: 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, United States) – adattárolás, technikai háttér és keretrendszer biztosítása.

8. ADATBIZTONSÁG

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

9.1. Az Felhasználó

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel Felhasználó az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. JOGORVOSLAT

10.1. Az Felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Felhasználó az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Az Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

12. HÍRLEVÉL

12.1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő hírleveleket küldjön a feliratkozáskor megadott e-mail címre.

12.2. Adatkezelő egy automatikus jóváhagyó e-mail küldésével biztosítja, hogy Felhasználó a feliratkozást követően (vagy mások vétlen, vagy rossz hiszemű feliratkozása esetén) jóváhagyja feliratkozását.

12.3. A hírlevél célja, hogy az Adatkezelő reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, szolgáltatásokról, hírekről, akciókról, új funkciókról stb.

12.4. Adatkezelő a hírlevélről való leiratkozást minden hírlevélben biztosítja.

Share
Share
Share